องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เบอร์โทร. 073-530874

บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 21
account_box คณะผู้บริหาร

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box สมาชิกสภา

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอิศรา มณีโสะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ
โทร : 098-7132379
นายอิศรา มณีโสะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ
โทร : 098-7132379
account_box สำนักปลัด
(-)
หัวหน้าสำนักปลัด
(-)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางจารุมา โตะหะ)
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทร : 092-9326766
(นางจารุมา โตะหะ)
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทร : 092-9326766
(นายอาซมิง สาและ)
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 091-8459833
(นายอาซมิง สาและ)
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 091-8459833
()
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
()
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางคอมือซ๊ะ โต๊ะเย็ง)
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 093-6940550
(นางคอมือซ๊ะ โต๊ะเย็ง)
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 093-6940550
(นางฮัซมี่ อภิบาลแบ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บุคลากร
โทร : 089-2983690
(นางฮัซมี่ อภิบาลแบ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บุคลากร
โทร : 089-2983690
(นางสุรัยญา ยีตอหะ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 087-2936049
(นางสุรัยญา ยีตอหะ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 087-2936049
นางนุรอัยนี ยะซิง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 089-2980861
นางนุรอัยนี ยะซิง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 089-2980861
(นางสาวโสภิดา ราเซะ)
คนงานทั่วไป
โทร : 087-9684318
(นางสาวโสภิดา ราเซะ)
คนงานทั่วไป
โทร : 087-9684318
(นางสาวรีนา เจ๊ะโด)
คนงานทั่วไป
โทร : 086-0312796
(นางสาวรีนา เจ๊ะโด)
คนงานทั่วไป
โทร : 086-0312796
account_box กองคลัง
(นายปรีดี ปัตตานี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-5981334
(นายปรีดี ปัตตานี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-5981334
(นางสาวนณัฏฐวี ทองคำ)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 087-2960370
(นางสาวนณัฏฐวี ทองคำ)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 087-2960370
(นางสาวโรฮันณา เจะแต)
นักวิชาการพัสดุ
โทร : 082-1121821
(นางสาวโรฮันณา เจะแต)
นักวิชาการพัสดุ
โทร : 082-1121821
(นางสาวไอลดา ยีตอหะ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร : 061-1986031
(นางสาวไอลดา ยีตอหะ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร : 061-1986031
(นางสาวยารอมะห์ ยุนุ๊)
คนงานทั่วไป
โทร : 080-8616426
(นางสาวยารอมะห์ ยุนุ๊)
คนงานทั่วไป
โทร : 080-8616426
(นางสาวซูไฮนี โล๊ะซี)
คนงานทั่วไป
โทร : 086-2957038
(นางสาวซูไฮนี โล๊ะซี)
คนงานทั่วไป
โทร : 086-2957038
account_box กองช่าง
(นายอับดุลตอเล๊ะ กอเเล็ง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 087-2873924
(นายอับดุลตอเล๊ะ กอเเล็ง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 087-2873924
(นางสาวยารอนะ ดือเร๊ะ)
คนงานทั่วไป
โทร : 093-6421443
(นางสาวยารอนะ ดือเร๊ะ)
คนงานทั่วไป
โทร : 093-6421443
(ดอลีเยาะ มะมิง)
พนักงานจ้างเหมา
โทร : 098-0205410
(ดอลีเยาะ มะมิง)
พนักงานจ้างเหมา
โทร : 098-0205410
account_box กองการศึกษาฯ
นายอิศรา มณีโสะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอรักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
โทร : 098-7132379
นายอิศรา มณีโสะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอรักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
โทร : 098-7132379
นางสาวยาวารีเย๊าะ สะมะลอ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 082-8267912
นางสาวยาวารีเย๊าะ สะมะลอ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 082-8267912
นางสาวรูฮานี ยีมะยี
พนักงานทั่วไป
โทร : 087-0270913
นางสาวรูฮานี ยีมะยี
พนักงานทั่วไป

โทร : 087-0270913
นางสาวรอดียะห์ อาบู
พนักงานทั่วไป
นางสาวรอดียะห์ อาบู
พนักงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(นายอิศรา มณีโสะ)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.โคกสะตอ
โทร : 098-7132379
(นายอิศรา มณีโสะ)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.โคกสะตอ
โทร : 098-7132379
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
folder มาตรการการสร้างจิตสำนึก
folder มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต