องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
account_box คณะผู้บริหาร
นายมาหะมะ ลาเต๊ะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ
โทร : 095-1610520
นายมาหะมะยี ลาเต๊ะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ
โทร : 081-0959592
นายมะบักรี อีซอ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ
โทร : 081-0930797
นายอามาน เจ๊ะมูดอ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ
โทร : 065-3531044
account_box สมาชิกสภา
นายมะอีซอ ฮูลูคาเร็ง
ประธานสภา อบต.โคกสะตอ
โทร : 061-3018369
นายคอซารี เจะและ
รองประธานสภา อบต.โคกสะตอ
โทร : 099-0041303
นายอาบัสยาร์ หะยีอาบู
เลขาสภา อบต.โคกสะตอ
โทร : 062-9846544
นายมะอีซอ ฮูลูคาเร็ง
สมาชิก อบต.โคกสะตอ หมูที่ 1
โทร : 061-3018369
นายเด๊ะแว เปาะกาเดร์
สมาชิกสภา อบต.โคกสะตอ หมู่ที่ 2
โทร : 061-1613487
นายบรอเฮง มะเซะ
สมาชิกสภา อบต.โคกสะตอ หมู่ที่ 3
โทร : 084-7805369
นายเจ๊ะหะมะ สาและ
สมาชิกสภา อบต.โคกสะตอ หมู่ที่ 4
โทร : 095-7614011
นายอาบัสยาร์ หะยีอาบู
สมาชิกสภา อบต.โคกสะตอ หมู่ที่ 5
โทร : 062-9846544
นายคอซารี เจะและ
สมาชิก อบต.โคกสะตอ หมูที่ 6
โทร : 099-0041303
นายรำรี ยีเต๊ะ
สมาชิกสภา อบต.โคกสะตอ หมู่ที่ 7
โทร : 063-6121932
นายฮาเล็ง ลาเต๊ะ
สมาชิกสภา อบต.โคกสะตอ หมู่ที่ 8
โทร : 064-8427626
account_box ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายมาหะมะรูยี มะแซ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ
โทร : 086-4920948
account_box สำนักปลัด
นายมาหะมะรูยี มะแซ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0864920948
นางจารุมา โตะหะ
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0929326766
นางต่วนฮัสนะห์ กูมูดอ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0890566468
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวรุสมีนา หะมิดง
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0985421075
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวนุซนีดา อาแว
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0624141370
นางอัซมี่ อภิบาลแบ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0892983690
นางสุรัยญา ยีตอหะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0872936049
นางนุรอัยนี ยะซิง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0892980861
นายมะรูซี กือจิ
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0808675970
นายมะนาเซ ออมอมานิ
คนสวน
โทร : 0610795171
นายซูลกิฟลี เด็งตา
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0984782717
นายอีซัน แวกาจิ
พนักงานขับรถดับเพลิง
โทร : 0862996963
นางสาวโสภิดา ราเซะ
คนงาน
โทร : 0879684318
นางสาวอาสมะ ลาเต๊ะ
คนงาน
โทร : 0635505428
นายอัสยาดี เจ๊ะโวะ
ภารโรง
โทร : 0872915311
account_box กองคลัง
นางสาวนูรีฮา หะยีอาแว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0800370420
ว่าง
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวณัฎฐวี ทองคำ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0872960370
นางสาวอาซีย๊ะ เจ๊ะเล๊าะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 0987203542
นางสาวซัลซาบีล แมเราะ
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0801382736
นางสาวไอลดา ยีตอหะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0611986031
นางสาวรอพีดา สะตู
คนงาน
โทร : 0872939766
นางสาวซูลีซัน ฮูลูคาเร็ง
คนงาน
โทร : 0806946676
account_box กองช่าง
นายมาหะมะรูยี มะแซ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0864920948
ว่าง
วิศวกรโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอับดุลตอเล๊ะ กอเเล็ง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 0872873924
นายบัดรุดดีน บูกะบูเเต
คนงาน
โทร : 0984782717
นางสาวรุสมี ยีตอหะ
คนงาน
โทร : 0624084171
account_box กองการศึกษาฯ
นางสาวยาวารีเย๊าะ สะมะลอ
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม
โทร : 0828267912
นางสาวยาวารีเย๊าะ สะมะลอ
นักวิชาการศึกษา
โทร : 0828267912
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรูฮานี ยีมะยี
คนงาน
โทร : 0870270913
นายสามะแอ ดือเร๊ะ
คนงาน
โทร : 0923711955
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน