องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
account_box คณะผู้บริหาร
นายมาหะมะ ลาเต๊ะ
นายก อบต.โคกสะตอ
โทร : 095-1610520
นายมาหะมะยี ลาเต๊ะ
รองนายก อบต.โคกสะตอ
โทร : 081-0959592
นายมะบักรี อีซอ
รองนายก อบต.โคกสะตอ
โทร : 081-0930797
นายอามาน เจ๊ะมูดอ
เลขานายก อบต.โคกสะตอ
โทร : 065-3531044
นายอิศรา มณีโสะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ
โทร : 098-7132379
account_box สมาชิกสภา
นายมะอีซอ ฮูลูคาเร็ง
ประธานสภา อบต.โคกสะตอ
โทร : 061-3018369
นายคอซารี เจะและ
รองประธานสภา อบต.โคกสะตอ
โทร : 099-0041303
นายเด๊ะแว เปาะกาเดร์
สมาชิกสภา อบต.โคกสะตอ หมู่ที่ 2
โทร : 061-1613487
นายบรอเฮง มะเซะ
สมาชิกสภา อบต.โคกสะตอ หมู่ที่ 3
โทร : 084-7805369
นายเจ๊ะหะมะ สาและ
สมาชิกสภา อบต.โคกสะตอ หมู่ที่ 4
โทร : 095-7614011
นายยาการียา หะยีอาบู
สมาชิกสภา อบต.โคกสะตอ หมู่ที่ 5
โทร : 062-9846544
นายรำรี ยีเต๊ะ
สมาชิกสภา อบต.โคกสะตอ หมู่ที่ 7
โทร : 063-6121932
นายฮาเล็ง ลาเต๊ะ
สมาชิกสภา อบต.โคกสะตอ หมู่ที่ 8
โทร : 064-8427626
account_box ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอิศรา มณีโสะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ
โทร : 098-7132379
account_box สำนักปลัด
นางจารุมา โตะหะ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทร : 092-9326766
นางอัซมี่ อภิบาลแบ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 089-2983690
นางสุรัยญา ยีตอหะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 087-2936049
นางนุรอัยนี ยะซิง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 089-2980861
นางสาวโสภิดา ราเซะ
คนงานทั่วไป
โทร : 087-9684318
นางสาวรีนา เจ๊ะโด
คนงานทั่วไป
โทร : 086-0312796
account_box กองคลัง
นางสาวณัฏฐวี ทองคำ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 087-2960370
นางสาวไอลดา ยีตอหะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร : 061-1986031
นางสาวยารอมะห์ ยุนุ๊
คนงานทั่วไป
โทร : 080-8616426
นางสาวซูไฮนี โล๊ะซี
คนงานทั่วไป
โทร : 086-2957038
account_box กองช่าง
นายอิศรา มณีโสะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ รักษาการแทน ผอ.กองช่าง
โทร : 098-7132379
นายอับดุลตอเล๊ะ กอเเล็ง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 087-2873924
นางสาวยารอนะ ดือเร๊ะ
คนงานทั่วไป
โทร : 093-6421443
ดอลีเยาะ มะมิง
พนักงานจ้างเหมา
โทร : 098-0205410
account_box กองการศึกษาฯ
นายอิศรา มณีโสะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอรักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
โทร : 098-7132379
นางสาวยาวารีเย๊าะ สะมะลอ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 082-8267912
นางสาวรูฮานี ยีมะยี
พนักงานทั่วไป
โทร : 087-0270913
นางสาวรอดียะห์ อาบู
พนักงานทั่วไป