องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
account_box คณะผู้บริหาร
นายมาหะมะ ลาเต๊ะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ
โทร : 095-1610520
นายมาหะมะยี ลาเต๊ะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ
โทร : 081-0959592
นายมะบักรี อีซอ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ
โทร : 081-0930797
นายอามาน เจ๊ะมูดอ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ
โทร : 065-3531044
account_box สมาชิกสภา
นายมะอีซอ ฮูลูคาเร็ง
ประธานสภา อบต.โคกสะตอ
โทร : 061-3018369
นายคอซารี เจะและ
รองประธานสภา อบต.โคกสะตอ
โทร : 099-0041303
นายอาบัสยาร์ หะยีอาบู
เลขาสภา อบต.โคกสะตอ
โทร : 062-9846544
นายมะอีซอ ฮูลูคาเร็ง
สมาชิก อบต.โคกสะตอ หมูที่ 1
โทร : 061-3018369
นายเด๊ะแว เปาะกาเดร์
สมาชิกสภา อบต.โคกสะตอ หมู่ที่ 2
โทร : 061-1613487
นายบรอเฮง มะเซะ
สมาชิกสภา อบต.โคกสะตอ หมู่ที่ 3
โทร : 084-7805369
นายเจ๊ะหะมะ สาและ
สมาชิกสภา อบต.โคกสะตอ หมู่ที่ 4
โทร : 095-7614011
นายอาบัสยาร์ หะยีอาบู
สมาชิกสภา อบต.โคกสะตอ หมู่ที่ 5
โทร : 062-9846544
นายคอซารี เจะและ
สมาชิก อบต.โคกสะตอ หมูที่ 6
โทร : 099-0041303
นายรำรี ยีเต๊ะ
สมาชิกสภา อบต.โคกสะตอ หมู่ที่ 7
โทร : 063-6121932
นายฮาเล็ง ลาเต๊ะ
สมาชิกสภา อบต.โคกสะตอ หมู่ที่ 8
โทร : 064-8427626
account_box ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายมาหะมะรูยี มะแซ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ
โทร : 086-4920948
account_box สำนักปลัด
นายมาหะมะรูยี มะแซ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-4920948
นางจารุมา โตะหะ
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 092-9326766
นายชารีฟ ดุลยมาศ
นักวิชาการสาธารณสุข
โทร : 082-4378562
นางต่วนฮัสนะห์ กูมูดอ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 089-0566468
นางสาวนุซนีดา อาแว
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 062-4141370
นางสาวรุสมีนา หะมิดง
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 098-5421075
นางอัซมี่ อภิบาลแบ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 089-2983690
นางสุรัยญา ยีตอหะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 087-2936049
นางนุรอัยนี ยะซิง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 089-2980861
นางสาวโสภิดา ราเซะ
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 087-9684318
account_box กองคลัง
นางสาวนูรีฮา หะยีอาแว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 080-0370420
นางสาวณัฎฐวี ทองคำ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 087-2960370
นางสาวอาซีย๊ะ เจ๊ะเล๊าะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 098-7203542
นางสาวซัลซาบีล แมเราะ
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 080-1382736
นางสาวไอลดา ยีตอหะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 061-1986031
account_box กองช่าง
นายมาหะมะรูยี มะแซ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086-4920948
นายอับดุลตอเล๊ะ กอเเล็ง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 087-2873924
account_box กองการศึกษาฯ
นางสาวยาวารีเย๊าะ สะมะลอ
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม
โทร : 082-8267912
นางสาวยาวารีเย๊าะ สะมะลอ
นักวิชาการศึกษา
โทร : 082-8267912
นางสาวรูฮานี ยีมะยี
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 087-0270913
นางสาวรอดียะห์ อาบู
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 065-0531453
นางสาวยารอมะห์ ยุนุ๊
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 080-8616426