องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เบอร์โทร. 073-530874

บริการข้อมูล
thumb_up facebook
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายดอรอแม ตาเย๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ ประธานศูนย์ Eoc-covid-19 ตำบลโคกสะตอ พร้อมด้วย นายรออาลี สาเม๊าะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ นายอิศรา มณีโสะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ ทีมงานสาธารณสุข และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ ร่วมกับ นายธนานนท์ ไกรเทพ ปลัดอำเภอหัวหน้าผู้ประสานงานตำบลโคกสะตอและทีมอำเภอ คณะบุคลากรโรงเรียนบ้านบาโงปะแต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ รพ.รือเสาะ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ตำบลโคกสะตอ อสม. และกองร้อยทหารพรานที่ 4609 ได้อำนวยความสะดวกในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโคกสะตอ ณ โรงเรียนบ้านบาโงปะแต หมู่ที่ 1 บ้านบาโงปะแต โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ให้บริการโดย นายสมาน ยีมะยี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโงปะแต่ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายอิศรา มณีโสะ)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.โคกสะตอ
โทร : 098-7132379
(นายอิศรา มณีโสะ)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.โคกสะตอ
โทร : 098-7132379
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
folder มาตรการการสร้างจิตสำนึก
folder มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 157