ชื่อเรื่อง : ซื้อล้อวัดระยะ (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง