ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังเก็บน้ำพลาสติก) จำนวน ๒ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง