ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการปลูกต้นไผ่ห้องกันการกัดเซาะตลิ่ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง