ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เรื่อง จุดเช็ดอินประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง