ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง