ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำกระดานและป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง