ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๒) จำนวน ๔ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง