ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมโภชนาการสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธรรมเจริญ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง