ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง