ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านศรีภิญโญจากฐานปฏิบัติการทหาร - หน้าวัด หมู่ที่ ๖ บ้านธรรมเจริญ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง