ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดตรวจ Antigen Test Kit) สำหรับคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง