ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธรรมเจริญ ระหว่างวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๖๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง