ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล (กองคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง