ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (กองคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง