ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง