ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง