ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๖ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง