ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๖ (สำนักปลัด) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง