ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้สำนักงาน (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง