ชื่อเรื่อง : ซื้อหนังสือเรียน (เด็กอายุ ๓ - ๕ ปี) ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธรรมเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง