องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
folder งานกิจกรรมสภาฯ
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาอบต.โคกสะตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาอบต.โคกสะตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาอบต.โคกสะตอสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2654 ครั้งที่ 1/ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาอบต.โคกสะตอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศสภาอบต.โคกสะตอ เรื่องการเรียกประชุมสภาอบต.โคกสะตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศสภาอบต.โคกสะตอ เรื่องการเรียกประชุมสภาอบต.โคกสะตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศสภาอบต.โคกสะตอ เรื่อง การเรียกประชุมสภาอบต.โคกสะตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศสภาอบต.โคกสะตอ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประชุมสภาอบต.โคกสะตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประชุมสภาอบต.โคกสะตอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ลายมือชื่อผู้มาปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564 วันที่ 9 สิงหาคม2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565 วันที่ 6 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file แบบเสนอร่างข้อบัญญัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file บันทึกข้อความเสนอรายงานผลการพิจารณาแปรญัตติและความเห็นชอบเกี่ยวกับร่างข้อบํญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file บันทึกข้อความรายงานและบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file บันทึกข้อความขอส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
1 - 20 (ทั้งหมด 41 รายการ) 1 2 3