องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file การดำเนินงานด้านพลังงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
find_in_page แบบแสดงรายการคำนวณรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.7) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ขอให้มารับหลักประกันสัญญา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับสิทธิการลาต่างๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file การมอบหน้าที่พนักงานส่วนตำบลติดตามชำระหนี้โครงการเษรษฐกิจชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ โครงการสตรีตำบลโคกสะตอยุคใหม่ใส่ใจมะเร็งปากมดลูก poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file กิจกรรมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file กิจกรรมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
insert_drive_file ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ 2562 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
photo ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลโคกสะตอ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300
photo ขอเชิญชวนชาวตำบลโคกสะตอและตำบลใกล้เคียง ร่วมรับฟังการบรรยายธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321
photo ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันอาซูรอสัมพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 302
1 - 20 (ทั้งหมด 55 รายการ) 1 2 3