messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
ประกาศหลักเกณฑ์สร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานสังกัดอบต.โคกสะตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก แต่งตั้ง โอนย้ายฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
ประกาศหลักเกณฑ์สร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานสังกัดอบต.โคกสะตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
มาตรฐานคุุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
มาตรการให้รางวัลและลงโทษพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของอบต.โคกสะตอ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปกิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1