องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เบอร์โทร. 073-530874

บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 70
folder ประกาศการเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายกำปงบารู ม.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรั้ว บ้านไอร์จือนะ ม.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างเทลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file โครงการบุกเบิกลูกรัง สายกูโบร์โต๊ะเยาะ ม.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ไอร์กือโล๊ะ - ไอร์สาเมาะ ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนพลู-ไอร์สาเมาะ ม.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในหมู่บ้านสันภักดี ม.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบูเก๊ะเปาะเยะ ม.7 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file โครงการขุดลอกคลองกำปงบารูบ้านไอร์สาเมาะ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำบริเวณสนามฟุตบอล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกีตเสริมเหล็กจากสะพานบ้านซอแดะ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกีตเสริมเหล็กจากบ้านมะตอเย๊ะ-ทุ่งนา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลบ้านสวนพลู poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแบเดร์-บ้านอิสมาแอ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกีตเสริมเหล็กบ้านตะบิงรูโตะ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดสายบ้านไอร์กลูแป poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสวนพลู-จือแร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านไอร์สาเมาะ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยมบ้านธารน้ำทิพย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายอิศรา มณีโสะ)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.โคกสะตอ
โทร : 098-7132379
(นายอิศรา มณีโสะ)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.โคกสะตอ
โทร : 098-7132379
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
folder มาตรการการสร้างจิตสำนึก
folder มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต