องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุประเบียบมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 20
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 26
ระเบียบมท. ว่าด้วยการรับเงิน ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 23
หลักเกณฑ์การใช่จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 22