องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนาธรรมองค์กรที่ให้เจ้าหน้าที่ที่ทัศนคติค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนาธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 12 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file การรักษาวินัยพนังานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหส่วนตำบลโคกสะตอ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1