messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนาธรรมองค์กรที่ให้เจ้าหน้าที่ที่ทัศนคติค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนาธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 12 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
การรักษาวินัยพนังานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหส่วนตำบลโคกสะตอ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1